h
Logo gebiedscooperatie

Nieuwe inzichten voor Parkstad

De geschiedenis van gebiedsomgeving Parkstad Iaat een sterke verstedelijking zien die een snelle groei kende door de industrialisatie (mijnbouw). Sluiting van de mijnen had een enorme impact op de regio en haar inwoners: veel werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en een onvermogen om nieuw werk te creëren. Niet langer onder invloed van kerk of dominante werkgevers moeten inwoners zelf op zoek naar een eigen bestaansrecht. Dat vraagt om activering van inwoners die zelf aan de slag moeten gaan met nieuwe uitdagingen.

Lokale ontwikkelingen

Iedere locatie heeft zijn eigen uitdagingen. Veranderende inzichten binnen de lokale politiek hebben invloed op de economie en samenleving, raken het dagelijkse leven van mensen overal op huishoudelijk niveau en vragen om nieuwe benaderingen. De gebiedscoöperatie is ingericht om een rol te spelen op de diverse deelgebieden en die toegankelijk te maken voor iedereen binnen Parkstad : bewoners en ondernemers. Zij bepalen in hoge mate hoe hun omgeving eruit komt te zien.


Gebiedswaarde

Samen willen we bouwen aan een gebiedsgerichte coöperatie waarin we streven naar een duurzame, vitale toekomst voor Parkstad en haar inwoners, werkenden en bezoekers. Waarin wij zelfstandig, sociaal, welvarend en gezond kunnen leven en werken in een mooie en waardevolle omgeving met ruimte en respect voor medeburgers en omgeving. Daarbij willen we zoveel mogelijk "de waarde binnen het gebied" houden door waardencreatie te realiseren op het gebied van o.a. duurzame energie en klimaat, voedseldemocratie, intelligente mobiliteit, welvarend welzijn, verantwoord wonen en ruimtelijke ordening.

Een collectief leerproces

Een verandering naar een coöperatieve samenleving is een groot leerproces, waarbij ook het Ieren zelf vernieuwing nodig heeft met aandacht voor een veelheid aan leervormen naast het klassieke onderzoek en onderwijs: Ieren door voorbeeld, leermeester en gezelprincipes, kennisuitwisselingen, experimenteren (inclusief fouten maken) en hierop persoonlijk en gezamenlijk te reflecteren: kleinschalig, regionaal en massaal.